Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

25 Μαρ 2012

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σχεδιάγραμμα)


Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΟρισμός


§  Είναι η συστηματική και επιστημονική μεγάλης διάρκειας βοήθεια προς το άτομο, ώστε να γνωρίσει τον εαυτό του και αξιοποιώντας τις ικανότητές του, να επιλέξει το επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά του.


          Παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή επαγγέλματος

   
 Α)  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ


§  Τα σωματικά προσόντα, η υγεία και η αρτιμέλεια→ προσανατολίζουν στην επιλογή επαγγέλματος με ανάλογες σωματικές δεξιότητες.


§ Η σχολική επίδοση, οι κλίσεις και οι διανοητικές ικανότητες→ προσδιορίζουν τη δυνατότητα του ατόμου να παρακολουθήσει τους διάφορους βαθμούς εκπαίδευσης, βοηθούν στην απόκτηση αυτογνωσίας, επηρεάζουν τις επαγγελματικές του αποφάσεις.


§ Η προσωπικότητα του νέου→η υπευθυνότητα, η σύνεση, η σοβαρότητα, η ενημέρωση για τα είδη και τις απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος.


§ Αξίες και ανάγκες στις οποίες δίνει προτεραιότητα→ υλικά αγαθά, ασφάλεια. κοινωνική αποδοχή και διάκριση, συσσώρευση γνώσεων , αισθητική και καλλιτεχνική έκφραση

  
 Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ


§ Η οικογένεια→οι γονείς συχνά επιδιώκουν την υλοποίηση των δικών τους ανεκπλήρωτων ονείρων, χωρίς να υπολογίζουν τις επιθυμίες και τις ικανότητες των παιδιών → η οικονομική κατάσταση και μόρφωση των γονιών καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές του νέου.


§  Το σχολείο η εκπαίδευση → η απόδοση σε ορισμένους μαθησιακούς τομείς.


§  Το κοινωνικό περιβάλλον → το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με τα ερεθίσματα , τα πρότυπα και στερεότυπα → οι τοπικές συνήθειες → οι συναναστροφές


§ Το φυσικό περιβάλλον → η δυνατότητα αξιοποίησης της φύσης για επαγγελματική αποκατάσταση.


§  Τα Μ.Μ.Ε → με τη διαφήμιση επαγγελμάτων αλλά και τα κοινωνικά πρότυπα που προβάλλουν.


§  Η πολιτεία → κατευθύνει τους νέους σε τομείς στους οποίους έχει ανάγκη από ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.


Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος


  Το επάγγελμα πρέπει να:


§  ανταποκρίνεται στις κλίσεις , τα ενδιαφέροντα και την ψυχοσύνθεση του ατόμου και το περιεχόμενο που δίνει στη ζωή του. Η αυτογνωσία θα το προφυλάξει από τη λαθεμένη επιλογή, την πλήξη, την ανία και τη δυστυχία που προκαλεί η άσκηση επαγγέλματος που δεν αγαπά.


§ έχει προοπτική, γιατί πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα καταργούνται λόγω της τεχνολογίας και οι συνεχείς αλλαγές επιβάλλουν την επιλογή επαγγέλματος με ανάλογη προσαρμοστικότητα.


§ αποφέρει ικανοποιητικές αποδοχές για την αντιμετώπιση των βασικών βιοτικών αναγκών  και τον καθορισμό της ποιότητας ζωής (παιδεία, ψυχαγωγία)


§  ικανοποιεί τη δημιουργική έφεση , να γεννά τη χαρά της δημιουργίας, να έχει προοπτικές για νέες ανακαλύψεις και εφευρέσεις


§  διασφαλίζει την ψυχική ισορροπία εξασφαλίζοντας ελεύθερο χρόνο για ψυχαγωγία και ενισχύοντας την επικοινωνία με τους συνανθρώπους.


§ κοινωνικοποιεί, γιατί αποτελεί τρόπο προσφοράς στην κοινωνία και χώρο ανέλιξης και κοινωνικής καταξίωσης


§ πολιτικοποιεί , με τη δυνατότητα συνδικαλιστικής οργάνωσης και παρέμβασης σε πολιτικές- οικονομικές αποφάσεις της κυβέρνησης    Σημασία της ορθής επιλογής επαγγέλματος

  
Οικονομικός τομέας


§ Εξασφαλίζονται τα απαραίτητα για μια αξιοπρεπή ζωή, παρέχεται η οικονομική δυνατότητα για ψυχαγωγία αλλά και απόλαυση περισσότερων καταναλωτικών αγαθών, ανεξαρτητοποιείται οικονομικά ο άνθρωπος και οργανώνει τη ζωή του όπως αυτός επιθυμεί.


   Πνευματικός τομέας


§ Καλλιεργείται πνευματικά ο άνθρωπος αναπτύσσοντας τη δημιουργική φαντασία και καλλιεργώντας την κρίση και την αισθητική του, αποκτά νέες εμπειρίες εξελίσσονται οι επιστήμες, τα γράμματα , οι τέχνες.  
Ηθικός τομέας


§ Βελτιώνεται ηθικά το άτομο με την καλλιέργεια της συνέπειας, της ειλικρίνειας, της ανθρωπιάς εκλαμβάνοντας τον άνθρωπο ως αξία κι όχι ως μέσο προς εκμετάλλευση, αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα και ο συναγωνισμός, εξασφαλίζοντας τα αναγκαία , ώστε να μη στρέφεται ο άνθρωπος σε παράνομες πράξεις.

  
 Ψυχολογικός τομέας


§ Ο άνθρωπος ηρεμεί με την αποβολή του άγχους και της αβεβαιότητας, καταπολεμάται η πλήξη και η ανία, η ζωή του αποκτά νόημα και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του με την αναγνώριση της προσφοράς του, νιώθει εσωτερική πληρότητα και ικανοποίηση καθώς ανταποκρίνεται στο βασικό του ρόλο ως κοινωνικού όντος.


  Κοινωνικός τομέας


§  Ο άνθρωπος κοινωνικοποιείται, αφού η άσκηση του επαγγέλματος έχει αποδέκτη το κοινωνικό σύνολο, ανάλογη με την επαγγελματική προσφορά είναι και η κοινωνική εκτίμηση και διάκριση, γεννώντας αισθήματα αγάπης, φιλίας αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων , ευημερεί η κοινωνία όταν με το επάγγελμα υπηρετείται και το συλλογικό συμφέρον , επικρατεί κοινωνική γαλήνη ως συνέπεια αγαστής συνεργασίας των ανθρώπων , του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαιότητας των αισθημάτων.

    
Αποτελέσματα λανθασμένης επιλογής επαγγέλματος


§        Μειωμένη απόδοση

§        Αντικοινωνική συμπεριφορά ατόμων

§        Πρόκληση ψυχολογικών προβλημάτων

§        Στέρηση της χαράς της δημιουργίας

§        Η συνεχής αποτυχία θεωρείται αδικία και παραγκωνισμός

    
Σημασία επαγγελματικού προσανατολισμού

  
Για το νέο


§ Προβληματίζει και ενημερώνει έγκαιρα για τη σπουδαιότητα της ορθής επαγγελματικής επιλογής

§  Τον βοηθά να εντοπίσει τις πραγματικές του ικανότητες , δεξιότητες και κλίσεις του

§  Πληροφορεί για τα επαγγέλματα που υπάρχουν , την προοπτική και τα ειδικά προσόντα που χρειάζεται το καθένα απ΄ αυτά

§  Πληροφορεί για τις συνθήκες εργασίας , τα πλεονεκτήματα κάθε επαγγέλματος

§  Βάζει τις βάσεις για τη σωστή επιλογή και στη συνέχεια την καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
   
Για το κοινωνικό σύνολο


§  Συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία

§  Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας

§ Συντελεί στην άμβλυνση του κοινωνικού ρατσισμού (ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα ) και στην εδραίωση της άποψης ότι ο άνθρωπος αναδεικνύει το επάγγελμά του


  Η αναγκαιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού σήμερα


§ Η ύπαρξη πολλών επαγγελμάτων και ειδικοτήτων καθιστά αδύνατη την ενημέρωση του νέου με άλλο τρόπο.

§ Το νεαρό της ηλικίας δε διασφαλίζει απόφαση ορθή και ανάλογη με τη σημασία της

 §  Ο νέος επηρεάζεται από το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον και συχνά οδηγείται σε ατυχείς επιλογές.

§  Οι αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

§ Ο κορεσμός πολλών επαγγελμάτων, ο παραγκωνισμός άλλων λόγω της τεχνολογίας και ο έντονος ανταγωνισμός δεν αφήνουν περιθώρια για εσφαλμένες επιλογές.

§Ο πολυκαταμερισμός της εργασίας , η εξειδίκευση και οι συνακόλουθες απαιτήσεις

§  Η αύξηση των γνώσεων σε όλους τους τομείς και η εκρηκτική ανάπτυξη επιστημών και της τεχνολογίας.                  Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος