Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 26 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ 26ο

1.      Anilis prudentia, suavitas puellaris: Nα κλιθούν μαζί στον ενικό αριθμό.

2.      Amabilius, longiore: Να κλιθούν στον πληθυντικό αριθμό στο βαθμό που βρίσκονται.

3.      Να αντικαταστήσετε στα παρακάτω ονοματικά σύνολα το συγκριτικό ή υπερθετικό βαθμό από το θετικό:
α. superior nox
β. postrema amicitia
γ. minor terra
δ. peiori imperio
ε. maximis urbibus
στ. plures hostes
ια. Liberrimi pueri

4.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

5.      Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές του ρήματος «morior».

6.      Nα γράψετε και στα τρία γένη τις μετοχές όλων των χρόνων των ρημάτων «complector», «fero», «diligo».

7.      ferebat: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σ’ όλους τους χρόνους της οριστικής και της υποτακτικής στην παθητική φωνή.

8.      ea puella: Να γράψετε πώς εκφέρεται ο β΄ όρος σύγκρισης στα λατινικά και να δικαιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο εκφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

9.      Να μετατραπούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα εξαρτώμενα από τη φράση « Plinius narrat »:
α. Tristissimus haec tibi scribo.
β. Fundani nostril filia minor mortua est.
γ. Ea puella umquam festivius vidi.
δ. Nondum annos XIII ipleverat et iam illi anilis prudentia erat.

10.    Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δοτικές του κειμένου.

11.    Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις αφαιρετικές του κειμένου.

          
                                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος