Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 46 (Ασκήσεις)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ  46

1.      communem urbem: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.
2.      vir bonus et sapiens: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς αλλά με τα επίθετα στο συγκριτικό βαθμό.
3.    Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
4.      singulorum: Να γράψετε τα υπόλοιπα αριθμητικά επίθετα.
5.      Να κλίνετε το ουσιαστικό salutem στον ενικό αριθμό μαζί με την αντωνυμία suam στο β΄ πρόσωπο για πολλούς κτήτορες.
6.      bonus, cariorem: Να σχηματίσετε τα επιρρήματα των επιθέτων που σας δίνονται και στους τρεις βαθμούς.
7.      nostrum, nostrae: Να κλίνετε τις αντωνυμίες στον αριθμό που σας δίνονται.
8.    nosmet: Να κλίνετε την αντωνυμία και στους δύο αριθμούς. Να δικαιολογήσετε την ύπαρξη του προσφύματος –met.
9.    plus: Να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου, από το οποίο προέρχεται το επίρρημα στον πληθυντικό αριθμό, στο αρσενικό γένος.
10.  consequitur: Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα του ρήματος στη φωνή που βρίσκεται.
11.  regi: Να γράψετε τους υπόλοιπους ονοματικούς τύπους στην ίδια φωνή. Για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του απαρεμφάτου.
12.  anteponamus: Να σχηματίσετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας του ρήματος.
13. laudandus sit: Να κλίνετε την υποτακτική του παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας του ρήματος.
14. fit: α. Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ρήματος. β. Να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα της ενεργητικής και μέσης φωνής. γ. Να γράψετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής.
15. qui pro re publica cadat: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση, να δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο και να τη μετατρέψετε σε μετοχική ( η μετοχή συνημμένη ).
16.  Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου που εισάγονται με το σύνδεσμο ut. Να δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο, όπου είναι απαραίτητο.
17. Philosophi mundum consent regi numine deorum: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
18. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis: Να δικαιολογήσετε την προσωπική σύνταξη του γερουνδιακού. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο όλων των όρων της πρότασης.
19. ut laudandus sit: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική, αντικαθιστώντας το ρήμα από τον αντίστοιχο τύπο του debeo + απαρέμφατο.
20.  quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos: α. Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης. β. Να δικαιολογήσετε την έγκλιση. γ. Θα μπορούσε το decet + απαρέμφατο να αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
21.  Eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem: Να εντοπιστεί η μορφή του πλαγίου λόγου και να μετατραπεί σε ευθύ.
22.  Vituperandus est proditor patriae: Να μετατρέψετε την πρόταση σε δευτερεύουσα ( ή σε απαρέμφατο ), χρησιμοποιώντας ως προτάσεις εξάρτησης τις παρακάτω:
α. Sequitur …
β. Cicero constituit …
γ. Nemo dubitat quin …
δ. Cicero timuit …
                                          Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος