Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 48 (Ασκήσεις)ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 48
1.      postero die, eum locum: Να κλιθούν στους δύο αριθμούς.
2.     Να γράψετε τη γενική και την αφαιρετική πτώση των προσηγορικών ονομάτων β΄ και γ΄ κλίσης.

3.   magna, utilia: Να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς του παράγωγου επιρρήματος των επιθέτων που σας δίνονται.
4.   durius: Να μεταφέρετε το επίθετο στους άλλους βαθμούς. Να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς του παράγωγου επιρρήματος.
5.    utilia: Να κλίνετε το θετικό και το συγκριτικό βαθμό του επιθέτου στον ενικό αριθμό, στο γένος που σας δίνεται το επίθετο.
6.      quodam, ei, aliquis: Να μετεφέρετε τις αντωνυμίες στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
7. praecepit: Να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και την υποτακτική παρατατικού της παθητικής φωνής.
8.      factu, instinctam, admissis: Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους της οικείας φωνής.
9.      conloqui: Να γράψετε τους τύπους της ενεργητικής φωνής.
10.  vissum esse: Να κλίνετε τις προστακτικές ενεστώτα και μέλλοντα στην ενεργητική και παθητική φωνή.
 11.  inventam esse: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων.
12.  perisset: Να κλίνετε: α. την οριστική και την προστακτική μέλλοντα  β. την υποτακτική και την προστακτική ενεστώτα.
13.  futurus esset, imperandum esset: Να αναγνωρίσετε τους τύπους και να κλίνετε την υποτακτική παρακειμένου στη συζυγία που σας δίνονται.
14. orta est, reverti: Να κλίνετε την υποτακτική παρατατικού και την προστακτική ενεστώτα. Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές ο΄λων των χρόνων.
15.  dixit, factu, praedicabat, tacere, fugit: Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.
16.  Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
17.  Να αναγνωρίσετε τους τοπικούς προσδιορισμούς του κειμένου.
18.  Να αναγνωρίσετε τους χρονικούς προσδιορισμούς του κειμένου.
19.  Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των λέξεων του κειμένου που βρίσκονται σε δοτική πτώση.
20.  Να μετατρέψετε τη σύνταξη από παθητική σε ενεργητική:
α. Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat.
β.  Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat.
21.  admissis amicis: Να αναλύσετε τη μετοχή με δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό διηγηματικό cum.
22.  Nα μεταφέρετε τις παρακάτω μορφές του πλαγίου λόγου σε ευθύ:
23. α. Sertorius omnibus persuasit cervam conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.
      β. A cerva sese monitum esse praedicabat.
      γ. Sertorius eum iussit tacere.
      δ. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse …
      ε. Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
      στ. Sertorius dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset ad se reverti.
24. Nα αντικαταστήσετε το σουπίνο του κειμένου από εμπρόθετο γερούνδιο.
25.  Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον μετασχηματίσετε έτσι ώστε να εκφράζει υπόθεση δυνατή ή πιθανή.
26.  Si quid durius videbatur: Να δικαιολογήσετε την παράλειψη του β΄ όρου σύγκρισης.
27.  perisse credita est: Να δικαιολογήσετε την παράλειψη του υποκειμένου του απαρεμφάτου.

                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος