Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

23 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ελλάδα -Ευρώπη (Σχεδιάγραμμα)

EΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ§  Στη σύγχρονη εποχή οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα κράτη μεταξύ τους γίνονται βαθμιαία όλο και στενότερες. Η συνεργασία είναι αίτημα των καιρών και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η πρόοδος ενός κράτους εξαρτάται από τις σχέσεις του σε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο με τα άλλα κράτη. Ταυτόχρονα σήμερα επικρατεί κλίμα εκρηκτικών προβλημάτων και ανασφάλειας και επομένως η ύπαρξη μιας υπερεθνικής ένωσης ευρωπαϊκών κρατών αποτελεί αισιόδοξη προοπτική.


§   Η ύπαρξη κοινών οικονομικών συμφερόντων , οι κοινές πολιτιστικές καταβολές και η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δημιούργησαν μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στα πλαίσια της οποίας οι λαοί θα συνεργάζονται, θα ζουν ειρηνικά και θα ευημερούν. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και συνδέεται μ’ αυτήν με ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Η εθνική μα ς πρόοδος εξαρτάται από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ωστόσο η συμμετοχή αυτή δεν είναι εκ προοιμίου ωφέλιμη για την Ελλάδα .Μπορεί να οδηγήσει στην οπισθοδρόμηση και την παρακμή αν υπάρξει άκριτη και δουλική μίμηση των αναπτυγμένων λαών.

*          Θετικές προοπτικές από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 Οικονομία

§   Διάθεση των ελληνικών προϊόντων σε μια ευρύτερη αγορά.

§  Παροχή τεχνογνωσίας από τις οικονομικά ισχυρές χώρες.

§   Ευχερής και χωρίς περιορισμούς (κατάργηση δασμών) διακίνηση των προϊόντων 
      από χώρα σε χώρα , εκπόνηση και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων οικονομι-
      κής ανάπτυξης , ανταλλαγή εμπειριών , κατασκευή έργων υποδομής, καθιέρωση
      κοινών μέσων συναλλαγής (κοινού νομίσματος), ελεύθερη μετακίνηση πολιτών.

§   Αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων , καθώς οι  προ-
      σπάθειες και οι αγώνες θα είναι κοινοί.

  §     Χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομής και ενίσχυση των εθνικών κλάδων     
      παραγωγής .

  §    Σύγκλιση των οικονομιών των χωρών της Ευρώπης με την οικονομική και νομισματική ένωση που θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο και σταθερό νόμισμα.

Πολιτικός τομέας

§ Διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Με δεδομένο το υψηλό επίπεδο πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Ευρώπης , η Ένωση αποτελεί εγγύηση ομαλής πολιτικής ζωής , με σεβασμό στις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας και κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

§ Δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία υπερεθνικών οργάνων(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

§ Η ενίσχυση του πολιτικού κύρους της Ελλάδας και η εφαρμογή κοινής εξωτερικής πολιτικής , για την προαγωγή της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη και την υφήλιο.

§   Η δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης  μεταξύ κρατών  της Ευρώπης.

     
       Κοινωνικός τομέας

§  Η διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων με την προσαρμογή τους στα ευρωπαϊκά  δεδομένα.

§  Η χάραξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την καταπολέμηση αρνητικών φαινομένων όπως η οικολογική καταστροφή, η βία , το έγκλημα , τα ναρκωτικά, η τρομοκρατία.

 Πολιτιστικός τομέας


§   Μεταλαμπάδευση στην Ευρώπη των διαχρονικών αξιών του Ελληνισμού.

§  Οι πολιτιστικές ανταλλαγές θα συμβάλλουν στην άμβλυνση των αντιθέσεων και στην ανάπτυξη  κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Η αναγνώριση του δικαιώματος κάθε λαού να έχει την ιστορία , τις παραδόσεις , τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό του.

§   Η διατήρηση της εθνικής φυσιογνωμίας των κρατών-  μελών . Η κοινότητα , χωρίς να περιορίζει την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία των μελών της  τους παρέχει  κοινή ταυτότητα και τους εξασφαλίζει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και αμοιβαία υποστήριξη.

§    Εκπαίδευση: ανταλλαγές σε θέματα οργάνωσης και περιεχομένου.

Εθνικός τομέας

§  Η ένταξη της χώρας μας ευνοεί την ειρήνη και την ασφάλεια της και εγγυάται την   εδαφική της ακεραιότητα.

§   Η κοινή εξωτερική πολιτική ενισχύει το κύρος της χώρας και συμβάλλει στην επίλυση εθνικών προβλημάτων.

*      Αρνητικές προοπτικές από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
      
      Οικονομικός τομέας

§ Είναι πιθανή η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τα ξένα κέντρα , καθώς ο ανταγωνισμός  θα είναι ιδιαίτερα οξύς. Η αδυναμία αυτόνομης οικονομικής πορείας και των μικρών επιχειρήσεων να  αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.

Πολιτικός τομέας

     §  Κίνδυνος υπερσυγκεντρωτισμού της εξουσίας από ορισμένες ισχυρές χώρες.

     §  Αποδυνάμωση πολιτικής αυτονομίας εθνικών κυβερνήσεων.

§  Πίεση από πιθανό μεταναστευτικό κύμα από τα κράτη του Τρίτου κόσμου προς την ευρωπαϊκή ήπειρο .

Κοινωνικός τομέας

§ Αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις (ορθολογιστικές, ιδιοτελείς) στην ψυχαγωγία, στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ατόμων,

Πολιτιστικός τομέας
    §      Ανεξέλεγκτη εισροή χαμηλής ποιότητας ξενικών πολιτιστικών στοιχείων.

§  Κίνδυνος  πολιτιστικής αλλοτρίωσης και ισοπέδωσης της ιδιαιτερότας κάθε χώρας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος διαμόρφωσης μιας απρόσωπης και μαζικής «πανευρωπαϊκής »κουλτούρας που θα ισοπεδώσει τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε ξεχωριστού λαού. Δοκιμασία και απειλή γλώσσας, Ορθοδοξίας , ηθών και εθίμων, μορφών τέχνης (μουσική).*                     Η προσφορά της Ελλάδας στην  Ευρωπαϊκή Ένωση

§ Η Ελλάδα , διαθέτει ένα αξιόλογο πνευματικό δυναμικό (Γράμματα, Επιστήμες, Τέχνες), όπως αποδεικνύουν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

§  Ο ελληνικός τρόπος ζωής και οι αξίες του , μπορούν να προσφέρουν πολλά στους ευρωπαϊκούς  λαούς αντισταθμίζοντας  το δυτικοευρωπαϊκό πνεύμα του πιεστικού ορθολογισμού με την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό που προβάλλει η δική μας πολιτιστική ταυτότητα .

§   Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο που συνδέει το σύγχρονο ευρωπαϊκό με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

*                    Οι σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών – Στόχοι Ευρωπαϊκής  Ένωσης

§ Οι σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών πρέπει να διέπονται από πνεύμα ισοτιμίας , αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και αλληλεγγύης, διαφορετικά αυτό το υπερεθνικό σύνολο υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σ’ έναν οργανισμό , όπου οι ισχυρότεροι θα  επιβάλουν τη θέλησή τους και θα εκμεταλλεύονται  τους ασθενέστερους.

Η ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να χωρίζεται σε ισχυρά και αδύναμα κράτη και δεν πρέπει να ανέχεται την περιθωριοποίηση των δεύτερων από τα πρώτα.

Μέλημά της πρέπει να είναι  η κοινή ανάπτυξη μέσα σε κλίμα ομόνοιας, συνεργασίας, και αλληλεγγύης. Επίσης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό αρμόζει η πολιτισμική πολυφωνία.

Απαιτείται λοιπόν η σύνθεση των επιμέρους ενικών πολιτισμών και όχι η ισοπέδωση τους . Στο  ευρωπαϊκό πολιτισμικό μωσαϊκό έχουν θέση όλοι  οι λαοί και είναι απαραίτητη η διαφύλαξη της εθνικής κα; πολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στοχεύει :
o   Στην αλληλεγγύη , τη συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη.

o  Στη διασφάλιση της δημοκρατίας στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των αρχών της πολιτισμικής σύνθεσης των κοινωνιών.

o  Στην αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων (με ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη)

o Στην ανάπτυξη με ανθρωποκεντρική διάσταση (υλική και πνευματική ευημερία ανθρώπου), δίχως τεχνοκρατική αντίληψη , με σεβασμό στην ποιότητα ζωής , το φυσικό περιβάλλον, την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας.

o    Στην ισομερή ανάπτυξη όλων των κρατών-μελών.

oΣτην ενδυνάμωση των θεσμών μιας ισότιμης (πολιτικής, οικονομικής κ.λ.π) συνεργασίας, δίχως ηγεμονισμούς των ισχυρών χωρών.

o Στην προσπάθεια κατάπαυσης των εστιών πολέμου και στην ανάληψη ειρηνικών πρωτοβουλιών για την παγίωση της ειρήνης.

o  Στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες , με στόχο την προαγωγή της σταθερότητας, της ελευθερίας, της ειρήνης.

    
                                         Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος